באמצעות קרנות נאמנות ניתן לערוך השקעה משותפת בניירות ערך ולהפיק רווחים משותפים מהחזקתם ובכל עסקה בהם.

הקרנות מנוהלות על ידי מנהל קרן הנאמנות והן פועלות על פי הסכם נאמנות. קרנות המשקיעות בניירות ערך של חברות מענפים שונים משיגות תשואות הקרובות לתשואות של השוק ואילו קרנות המתמחות בניירות ערך של חברות הפועלות בענף מסוים (לדוגמא ענף האנרגיה) חשופות לסיכון נרחב יותר בהתאם לסיכון והתשואות בענף.

ישנם מספר סיווגים עבור קרנות נאמנות: המרכזיות שבהן הן קרן סגורה – המנפיקה לציבור מספר מוגבל של יחידות השתתפות. וקרן פתוחה – המנפיקה מספר לא מוגבל של יחידות השתתפות. במקביל גם קיימות קרנות ייחודיות, קרנות צבירה, קרנות מתמחות, וקרנות גמישות. כמו כן, ניתן לסווג את הקרנות על פי מעמד המס: קרן פטורה ממס וקרן חייבת במס.

בהתאם לתקנות בינלאומיות שפורסמו החל משנת 2008 ובעקבות המשבר הכלכלי הגלובאלי, קרנות נאמנות מפרסמות את שיעור החשיפה המרבי שלה למניות ולמט”ח באמצעות אותיות ומספרים מוסכמים מראש. לדוגמא, קרן נאמנות בה אין חשיפה לא למניות ולא למטבע חוץ תסומן במספר 0 עבור חשיפה למניות ו-0 עבור חשיפה למט”ח.  ואילו קרן ששיעור החשיפה המרבי שלה למניות ולמטבע חוץ הוא עד 50% תסומן באות C עבור מט”ח ובמספר 3 עבור מניות. בהתאם לסימון, קרן כספית תסומן בקוד 00 ואילו קרן מניות חו”ל תסומן בקוד 4D.

לכל קרן נאמנות יש מחיר קניה או מחיר יסודי. המחיר היסודי של קרן נאמנות הוא שווי נכסי הקרן המחולק במספר יחידות הקרן. לתשלום עבור קרנות הנאמנות מתווספות עמלות של דמי ניהול שנתיים, אותם גובות מרבית החברות. ובנוסף דמי נאמנות ודמי משמרת שנתיים. בהתאם לרפורמת בכר אשר החלה בשנת 2006 קיימת גם עמלת הפצה והיא נגבית בעת רכישת קרן הנאמנות

לאתר קרנות נאמנות
http://www.nanotrust.org.il